Logo
🔍

1 Cronici 1 VDCL

Spițele de neam de la Adam până la Avraam

1. Adam, Set, Enoș,

2. Chenan, Mahalaleel, Iered,

3. Enoh, Metușelah, Lemec,

4. Noe, Sem, Ham și Iafet.

5. Fiii lui Iafet: Gomer și Magog și Madai și Iavan și Tubal și Meșec și Tiras.

6. Și fiii lui Gomer: Așchenaz și Difat și Togarma.

7. Și fiii lui Iavan: Elișa și Tarsisa, Chitim și Rodanim.

8. Fiii lui Ham: Cuș și Mițraim, Put și Canaan.

9. Și fiii lui Cuș: Saba și Havila și Sabta și Raema și Sabteca. Și fiii lui Raema: Seba și Dedan.

10. Și Cuș a născut pe Nimrod: el a început să fie puternic pe pământ.

11. Și Mițraim a născut pe ludimi și pe ananimi și pe lehabimi și pe naftuhimi,

12. și pe patrusimi și pe casluhimi, din care au ieșit filistenii, și pe caftorimi.

13. Și Canaan a născut pe Sidon, întâiul născut al său, și pe Het,

14. și pe iebusit și pe amorit și pe ghirgasit,

15. și pe hevit și pe archit și pe sinit,

16. și pe arvadit și pe țemarit și pe hamatit.

17. Fiii lui Sem: Elam și Asur și Arpacșad și Lud și Aram și Uț și Hul și Gheter și Meșec.

18. Și Arpacșad a născut pe Șelah și Șelah a născut pe Heber.

19. Și lui Heber i s‐au născut doi fii: numele unuia era Peleg, căci în zilele lui s‐a împărțit pământul și numele fratelui său era Ioctan.

20. Și Ioctan a născut pe Almodad și pe Șelef și pe Hațarmavet și pe Ierah,

21. și pe Hadoram și pe Uzal și pe Dicla,

22. și pe Ebal și pe Abimael și pe Seba,

23. și pe Ofir și pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan.

24. Sem, Arpacșad, Șelah,

25. Heber, Peleg, Rehu,

26. Serug, Nahor, Terah,

Fiii lui Avraam. Fiii lui Isaac și Esau

27. Avram, adică Avraam.

28. Fiii lui Avraam: Isaac și Ismael.

29. Acestea sunt neamurile lor: întâiul născut al lui Ismael, Nebaiot și Chedar și Adbeel și Mibsam;

30. Mișma și Duma, Masa, Hadad și Tema,

31. Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael.

32. Și fiii Cheturei, țiitoarea lui Avraam: ea a născut pe Zimran și pe Iocșan și pe Medan și pe Madian și pe Ișbac și pe Șuah. Și fiii lui Iocșan: Seba și Dedan.

33. Și fiii lui Madian: Efa și Efier și Enoh și Abida și Eldaa. Toți aceștia au fost fiii Cheturei.

34. Și Avraam a născut pe Isaac. Fiii lui Isaac au fost: Esau și Israel.

35. Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel și Ieuș și Iaelam și Core.

36. Fiii lui Elifaz: Teman și Omar, Țefi și Gaetam, Chenaz și Timna și Amalec.

37. Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza.

38. Și fiii lui Seir: Lotan și Șobal și Tibeon și Ana și Dișon și Ețer și Dișan.

39. Și fiii lui Lotan: Hori și Homam; și sora lui Lotan: Timna.

40. Fiii lui Șobal: Alian și Manahat și Ebal, Șefi și Onam. Și fiii lui Țibeon: Aia și Ana.

41. Fiii lui Ana: Dișon. Și fiii lui Dișon: Hamran și Eșban și Itran și Cheran.

Domnitorii Edomului

42. Fiii lui Ețer: Bilhan și Zaavan, Iaacan. Fiii lui Dișan: Uț și Aran.

43. Și aceștia sunt împărații care au domnit în țara Edomului înainte de a domni un împărat peste copiii lui Israel: Bela, fiul lui Beor; și numele cetății sale era Dinhaba.

44. Și Bela a murit și în locul său a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra.

45. Și Iobab a murit și în locul său a domnit Hușam din țara temaniților.

46. Și Hușam a murit și în locul său a domnit Hadad, fiul lui Bedad, care a bătut pe Madian în câmpiile Moabului; și numele cetății sale era Avit.

47. Și Hadad a murit și în locul său a domnit Samla din Masreca.

48. Și Samla a murit și în locul său a domnit Saul din Rehobot pe Râu.

49. Și Saul a murit și în locul său a domnit Baal‐Hanan, fiul lui Acbor.

50. Și Baal‐Hanan a murit și în locul său a domnit Hadad; și numele cetății sale era Pahi și numele nevestei sale era Mehetabeel, fata Matredei, fata lui Mezahab.

51. Și Hadad a murit. Și domnitorii lui Edom au fost: domnitorul Timna, domnitorul Alia, domnitorul Ietet,

52. domnitorul Oholibama, domnitorul Ela, domnitorul Pinon,

53. domnitorul Chenaz, domnitorul Teman, domnitorul Mibțar,

54. domnitorul Magdiel, domnitorul Iram. Aceștia au fost domnitorii Edomului.

»