Logo
🔍
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv kul ubio umt utt bju nlt ncv nasb nkjv ampc gw erv kjvae csb easy gnv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv amp kul umt ubio utt bju nlt ncv nasb nkjv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017

Informacje o wersji

Wydawca: Bible Society in Poland

Biblia Warszawska 1975

Prawo autorskie

© 1975 - 2020 Towarzystwo Biblijne w Polsce (Warszawa), Bible Society in Poland (Warsaw)